GEBRUIKSVOORWAARDEN KIJK UPLOAD

Gebruiksvoorwaarden KIJK Upload

1. Definities

Aanbieder:

SBS Broadcasting B.V..

Aanmelding:

De aanmelding of registratie bij KIJK Upload van Gebruiker om door middel van het inloggen of aanmaken van een Sanoma Account gebruik te gaan maken van de Diensten.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden voor de video upload dienst “KIJK Upload”.

Content:

Het gedeelte van de Dienst dat beeld, tekst- en/of geluidsmateriaal bevat.

Diensten:

De op KIJK Upload van tijd tot tijd aangeboden diensten, bestaande uit (a) de toegang tot de Website, (b) het via de Website faciliteren van het plaatsen van Content door Gebruiker, (c) het vervolgens ontsluiten van de Content aan andere Gebruikers, en (d) alle eventueel (later) toegevoegde diensten en/of producten.

Gebruiker:

De privé persoon die zich door middel van het Sanoma Account heeft aangemeld bij KIJK Upload en gebruik maakt van de Diensten.

Gegevens:

De door Gebruiker bij Aanmelding en/of registratie voor Sanoma Account opgegeven persoonsgegevens.

Inloggegevens:

De door Gebruiker opgegeven strikt persoonlijke combinatie van emailadres en wachtwoord van het Sanoma Account.

Sanoma:

Sanoma Media Netherlands B.V.

Sanoma Account:

De persoonlijke omgeving op de online platformen van Sanoma en Aanbieder waarbinnen Gebruiker toegang heeft tot, en gebruik kan maken van, de verschillende door Aanbieder en Sanoma aangeboden diensten.

Website:

Het deel van de website met domeinnaam upload.kijk.nl dat ter beschikking staat aan Gebruiker als onderdeel van de Diensten.

Storing:

Het niet beschikbaar zijn voor Gebruiker van een substantieel gedeelte van de Diensten.

2. Identiteit Aanbieder

 1. De identiteitsgegevens van de Aanbieder zijn:
  SBS Broadcasting B.V.
  Rietlandpark 333
  1019 DW Amsterdam
  Telefoonnummer: +31 20 800 7000
  KvK-nummer: 33268595
 2. De video upload dienst “KIJK Upload” die wordt aangeboden via de Website wordt aangeboden door de Aanbieder.
 3. Aanbieder is onderworpen aan het toezicht van het Commissariaat voor de Media dat belast is met het toezicht op de naleving van de Mediawet 2008.
 4. De technische verantwoordelijkheid voor de Website ligt enkel en alleen bij Aanbieder. De redactionele verantwoordelijkheid voor de Website en voor de via de Website te verkrijgen Content ligt bij enkel en alleen bij Gebruiker die Content plaatst.
 5. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u zich richten tot de helpdesk via de link help.kijk.nl.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden KIJK

 1. Op de Aanmelding en het gebruik van de Diensten tussen Aanbieder en Gebruiker zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing.
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden KIJK te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden KIJK is altijd via het Platform op te vragen.
 3. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden KIJK geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden KIJK voor het overige van kracht terwijl voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen door Aanbieder nieuwe bepalingen worden vastgesteld die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

4. Aanmelding en Inloggegevens

 1. Om van de Diensten gebruik te kunnen maken dient Gebruiker een Sanoma Account te hebben aangemaakt en bij KIJK Upload te zijn aangemeld.
 2. De Aanmelding van Gebruiker komt tot stand door middel van het on-line invullen van de vereiste invoervelden voor het Sanoma Account op de Website.
 3. Gebruiker is verplicht Aanbieder bij de registratie van het Sanoma Account te voorzien van, in ieder geval, een geldig emailadres en een zelfgekozen wachtwoord.
 4. Gebruiker staat in voor de juistheid en rechtmatigheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Aanbieder dienaangaande.
 5. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 6. Aanbieder is op ieder moment, zonder opgave van redenen gerechtigd om de aanmelding van Gebruiker te weigeren of het aanbieden van de Diensten aan Gebruiker stop te zetten.
 7. Indien Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft Aanbieder het recht om, zonder dat Aanbieder hiervoor enige schadevergoeding aan Gebruiker verschuldigd zal zijn:
  • Het aanpassen, blokkeren of verwijderen van de door Gebruiker op de Website geplaatste Content;
  • Het tijdelijk of permanent uitsluiten van de toegang van Gebruiker tot de Website en de Diensten;
  • Het onbruikbaar maken van de Inloggegevens;
  • Het aanpassen, blokkeren of verwijderen van het door Gebruiker aangemaakte Sanoma Account; en
  • et op Gebruiker verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de door Gebruiker geschonden bepaling(en) van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 8. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die Gebruikers in hun contact met andere Gebruikers opgeven.

5. Content

 1. De Website biedt bezoekers de mogelijkheid om video content te bekijken zonder dat zij over een Sanoma Account beschikken. Bepaalde andere activiteiten op de Website, zoals het plaatsen en categoriseren (‘taggen’) van Content, het posten van reacties of het beoordelen van video’s van andere Gebruikers zijn aan Gebruiker voorbehouden.
 2. De beschikbare Content op KIJK Upload wordt door Gebruikers geplaatst.
 3. Gebruiker gaat er mee akkoord dat de Website geheel naar goeddunken van Aanbieder en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar Diensten aan Gebruiker (al dan niet tijdelijk) geheel of gedeeltelijk kan stopzetten of veranderen.
 4. Bij het gebruik van de Website en de daaraan verbonden Diensten is Gebruiker gehouden zich aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de daarin opgenomen gedragsregels te houden.
 5. Het is Gebruiker niet toegestaan de Website te (doen laten) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De door Gebruiker geplaatste Content zal:
  • Geen content bevatten die pornografisch of seksueel van aard is;
  • Geen content bevatten die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade aan derden kan berokkenen, lasterlijk, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is;
  • Geen content bevatten die schade aan minderjarigen kan toebrengen;
  • Geen content bevatten met expliciet of zinloos geweld, zoals het verwonden, aanvallen of vernederen van personen of dieren;
  • Geen shockerende content bevatten zoals beelden van ongelukken en overleden personen;
  • Geen bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke content bevatten die niet door Gebruiker zelf is gemaakt of waarvan Gebruiker geen gebruik mag maken;
  • Geen ongewenste reclame, kettingbrieven of sneeuwbalsysteem bevatten;
  • Geen misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen bevatten die ertoe leiden dat bezoekers en Gebruikers die betreffende Content vaker bekijken.
 7. Ondanks voornoemde gedragsregels is Gebruiker zich ervan bewust dat hij door gebruikmaking van de Diensten van de Website kan worden geconfronteerd met Content die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Gebruiker heeft de mogelijkheid om voorkomende gevallen contact op te nemen met Aanbieder.
 8. Het is Gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website, dan wel andere computers of systemen van Aanbieder, Sanoma of andere Gebruikers, te verstoren. Hier wordt (onder meer) onder verstaan:
  • Het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
  • Het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals een robot, spider of off-line reader;
  • Het onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Aanbieder, Sanoma of andere Gebruikers;
  • Het wissen van bestanden op computers of systemen van Aanbieder, Sanoma of andere Gebruikers;
  • Het (trachten) te omzeilen, bewerken of onklaar maken van de beveiligingsmaatregelen van de Website; of
  • Het verrichten van andere handelingen die het gebruik of het kopiëren van door andere Gebruikers geplaatste Content en/of andere content op de Website te belemmeren of beperken.
 9. Het is Gebruiker niet toegestaan om:
  • Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aanbieder via welk medium dan ook (gedeelten van) de Content te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook; en
  • De Website te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere websites, al dan niet van Gebruiker en/of van anderen.
 10. Aanbieder controleert geen Content die door Gebruiker op de Website wordt geplaatst en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, rechtmatigheid en kwaliteit van de door Gebruikers geplaatste Content.
 11. Aanbieder spant zich in om eventuele inbreuken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden te voorkomen. Eventuele inbreuken kunnen bij Aanbieder worden gemeld via meldmisbruik@kijk.nl. Een melding dient de navolgende informatie te bevatten:
  • Een beschrijving van de inbreuk makende Content met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de accountnaam van de betreffende Gebruiker;
  • Een omschrijving van de (intellectuele eigendoms)rechten waarop door een Gebruiker inbreuk wordt gemaakt;
  • De contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) van de natuurlijke persoon die de melding doet.
 12. Ieder ander gebruik van de Website, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aanbieder.
 13. Gebruiker is gehouden Aanbieder onmiddellijk over ieder oneigenlijk gebruik van zijn Sanoma Account of inloggegevens te informeren.
 14. De verantwoordelijkheid voor de Content ligt volledig en uitsluitend bij Gebruiker die deze Content heeft geplaatst op de Website.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, op de Website, het concept, de look & feel en de naam van de Website, bij Aanbieder.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker geplaatste Content behoren bij Gebruiker, dan wel zijn licentiegevers, dan wel andere de rechthebbende(n) op de Content.
 3. Gebruiker stemt er mee in dat Aanbieder voor, na en eventueel tijdens de door Gebruiker geplaatste Content reclame toont, in welke vorm dan ook.
 4. Indien en voor zover mogelijk verleent Gebruiker aan Aanbieder en haar groepsmaatschappijen, een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de door Gebruiker geplaatste Content op de Website te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, hiervan afgeleide werken te maken, en deze Content te tonen en uit te voeren in verband met de verlening van de Diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van Aanbieder en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van de Content (en daarvan afgeleide werken) of Website, in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.
 5. Indien en voor zover mogelijk verleent Gebruiker iedere andere Gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het voor eigen gebruik gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden, maken van afgeleide werken, tonen en uitvoeren van de door Gebruiker geplaatste Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Website en ingevolge deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is toegestaan.
 6. Door het plaatsen van Content op de Website verklaart Gebruiker dat hij garandeert over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen voor het plaatsten van die Content beschikt. Gebruiker is aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten, en in het bijzonder het plaatsten van Content, door Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit, schending van (intellectuele eigendoms)rechten.
 7. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere geregistreerde Gebruikers van de Website en alle activiteiten die via zijn account en/of met zijn Inloggegevens worden verricht.
 8. Indien Gebruiker op zijn eigen website gebruik wenst te maken van de in KIJK Upload gebruikte ‘KIJK player’, dan dient Gebruiker deze player op zijn eigen website te embedden.
 9. Aanbieder verleent alleen exploitanten van zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van Content vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor de Content te maken, maar geen caches of archieven van die Content.

7. Onderhoud, Storingen en beschikbaarheid

 1. Aanbieder zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. Aanbieder kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of Storingen zal functioneren. Aanbieder streeft ernaar Storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Indien sprake is van technische problemen, is Aanbieder gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is, zonder Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 3. Aanbieder behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Aanbieder, de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is. Aanbieder zal indien mogelijk Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
 4. Indien een Storing, dan wel een ander incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van Gebruiker, kan Aanbieder de door haar gemaakte kosten ter opheffing van deze Storing, dan wel ander incident, fout of defect voor rekening van die Gebruiker laten komen.
 5. Gebruiker kan in verband met het functioneren van de Diensten contact met Aanbieder opnemen via help.kijk.nl.
 6. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door Gebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website.

8. Privacy

 1. Aanbieder gaat zorgvuldig om met de Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy beleid kan op elk moment online geraadpleegd worden op www.sbs.nl/privacy-en-cookiebeleid.
 2. De Gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan het aanbieden van de Diensten. Bovendien kunnen deze Gegevens, indien Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruikt worden om Gebruiker per e-mail informeren over Aanbieder, Sanoma en zorgvuldig door Aanbieder geselecteerde derden waarbij deze uit naam van Aanbieder worden gestuurd. Indien Gebruiker tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Gebruiker de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan Gebruiker dit schriftelijk kenbaar maken aan: privacy@sbsonline.nl of aan SBS Broadcasting B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’.
 3. Alle Gegevens of overige persoonlijke informatie of Content die Gebruiker zelf op de Website plaatst (op discussiefora, in berichten, binnen de afspeel- of profielpagina, etc.) wordt openbaar beschikbaar en kan door anderen (Gebruikers) worden verzameld en gebruikt. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van de door Gebruiker zelf op de Website geplaatste persoonlijke informatie en Content.
 4. Gebruiker is zich ervan bewust dat wanneer hij Content plaatst of berichten verstuurt via de Website, zijn accountnaam en eventueel profielafbeelding aan andere Gebruikers wordt getoond en andere Gebruikers via berichten en reacties contact met hem op kunnen nemen.
 5. Alle Content die de Gebruiker op de Website plaatst, kan via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en door het publiek worden bekeken.
 6. Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

9. Aansprakelijkheid

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade met uitzondering van schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Aanbieder of haar wettelijke vertegenwoordigers of lasthebbers.
 2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en onderaannemers.
 3. Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van de Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. In geen geval zullen de licentiegevers van Aanbieder aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.
 4. Schadeclaims jegens Aanbieder verjaren na afloop van 3 maanden, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, voor zover ze niet het gevolg van een ongeoorloofde of opzettelijke handeling zijn.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van Aanbieder is uitgesloten, geldt dit tevens voor met Aanbieder verbonden ondernemingen alsmede voor de persoonlijke aansprakelijkheid van het personeel, van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en lasthebbers van Aanbieder en/of met Aanbieder verbonden ondernemingen.
 6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de aansprakelijkheid van Aanbieder te allen tijden beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Aanbieder voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Aanbieder uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen Gebruiker en Aanbieder mochten ontstaan worden, voor zover rechtens mogelijk, bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.